Whatsapp Whatsapp
Telefon اتصل الان

Göz Altı Morluklarına PRP Çözümü

Hayatı kâbusa çevirebilen göz altı morlukları ve çökmelere yönelik ışıltı dolgusu, yoğun içerikli PRP tedavisi, kök hücreden zenginleştirilmiş yağ doku aşılaması, cilt bakımı ve doğru yapılan peelingler ışıl ışıl görünüm sağlıyor.

Sü­rek­li yor­gun gö­zük­mek­ten sı­kı­lı­yor, et­raf­tan ge­len ‘Ne­yin var, üz­gün mü­sün, der­din ne­di­r’ gi­bi so­ru­la­ra mu­ha­tap ol­mak is­te­mi­yor­sa­nız kı­sa sü­re­de ba­sit çö­züm­ler­le bu so­run­la­rı­nız­dan kur­tu­la­bi­lir­si­niz. Es­te­tik Plas­tik ve Re­kons­trük­tif Cer­rah Op. Dr. Hü­se­yin Kan­du­lu, ha­fif dü­zey­de mor­luk ve çök­me­le­ri olan­la­ra 10-15 da­ki­ka içe­ri­sin­de uy­gu­la­dı­ğı­mız ışıl­tı dol­gu­su ile da­ha o an­da bü­yük de­ği­şi­mi gör­mek­te­yi­z” de­di.

Can­lı­lık ve ha­cim bi­r a­ra­da

Işıl­tı dol­gu­su içer­di­ği ona­rı­cı ve can­lan­dı­rı­cı özel­lik ile göz alt­la­rı­na hem can­lı­lık ka­zan­dı­rı­yor hem de ha­cim ve­ri­yor. “Bu te­da­vi ile bir­lik­te yü­ze­ de can­lı­lı­ğı­nı ve ger­gin­li­ği­ni ar­tır­mak ama­cı ile kla­sik PRP te­da­vi­si uy­gu­lan­ma­sı çok et­ki­li ola­cak­tı­r” di­yen Op. Dr. Kan­du­lu şöy­le de­vam et­ti: “Sa­de­ce göz alt­la­rı­na ve ge­rek­liy­se tüm yü­ze de uy­gu­la­na­cak olan kim­ya­sal pee­ling iş­le­mi ile te­da­vi bü­tün­lü­ğü sağ­la­na­cak­tır.

Göz al­tı mor­luk­la­rı­na yo­l açan göz çev­re­si do­la­şım bo­zuk­lu­ğu­nu te­da­vi et­me­ye yö­ne­lik ise yo­ğun içe­rik­li PRP uy­gu­la­ma­sı çok et­ki­li ol­mak­ta­dır. Bu uy­gu­la­ma­nın kla­sik PRP’den far­kı ha­zır­la­nış ve uy­gu­la­nış tek­nik­le­ri ara­sın­da­ki de­ği­şik­lik­ler­dir. Yi­ne ki­şi­nin ka­nın­dan el­de edi­len hüc­re­ler ile uy­gu­la­nan bu te­da­vi­de da­ha yo­ğun jel kı­va­mın­da ha­zır­la­nır ve nok­ta­sal ola­rak göz çev­re­si­ne uy­gu­la­nır. Böy­le­lik­le ar­tan do­la­şım ile mor­luk te­da­vi­si sağ­lan­mış olur.”

İle­ri dü­zey­de so­run­la­ra yağ do­ku­su aşılaması

Da­ha ile­ri dü­zey­de­ki çök­me­ler ve göz al­tı mor­luk­la­rı için ise ki­şi­nin ken­di yağ do­ku­su­nu kul­la­na­rak ke­sin ve ka­lı­cı so­nuç­lar el­de et­me­nin müm­kün ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Op. Dr. Kan­du­lu yön­te­mi şöy­le ak­tar­dı: “Ki­şi­nin gö­bek çev­re­sin­den alı­nan ve özel ola­rak ha­zır­la­nıp kök hüc­re­den zen­gin­leş­ti­ri­len bu hüc­re­ler ope­ras­yon ön­ce­si göz çev­re­sin­de tes­bit edi­len de­for­mi­te­le alan­la­rı­na aşı­lan­mak­ta­dır. Kök hüc­re­nin ye­ni­le­yi­ci ve ona­rı­cı et­ki­si ile or­ta­ya çı­kan fark gö­rül­me­ye de­ğer­dir. Do­la­yı­sıy­la yaş­lı bir gö­rü­nü­me ne­den olan göz al­tı mor­luk­la­rı ve çök­me­le­re yö­ne­lik ışıl­tı dol­gu­su, yo­ğun içe­rik­li PRP te­da­vi­si, kök hüc­re­den zen­gin­leş­ti­ril­miş yağ do­ku aşı­la­ma­sı, cilt ba­kı­mı ve doğ­ru ya­pı­lan pee­ling­ler siz­le­ri bu dert­ten kur­ta­ra­cak­tır.”

Te­da­vi­ler bü­tün­lük teş­kil et­me­li

Göz çev­re­si­nin ki­şi­yi yaş­lı ve yor­gun gös­te­re­bi­len en önem­li böl­ge ol­du­ğu­nun da al­tı­nı çi­zen Op. Dr. Hü­se­yin Kan­du­lu şu öne­ri­ler­de bu­lun­du: “Bu ne­den­le bu böl­ge­ye yö­ne­lik ya­pı­la­cak olan te­da­vi­le­rin bir bü­tün­lük teş­kil et­me­si ge­rek­mek­te­dir. Sa­de­ce göz al­tı mor­lu­ğu olan ki­şi­le­rin bu sı­kın­tı­la­rı­nı gi­der­mek­te hiç­bir so­run yok­tur an­cak eş­lik eden kaz aya­ğı kı­rı­şık­lık­la­rı, or­ta yüz­de sark­ma, kaş­lar­da dü­şük­lük ve ka­pak de­ri­le­rin­de gev­şe­me gi­bi prob­lem­ler var­sa mu­hak­kak tüm bu prob­lem­le­rin bi­r a­ra­da çö­zül­me­si­ni öne­ri­rim. Böy­le­lik­le bü­tün­lük sağ­lan­mış ve da­ha gü­zel ka­lı­cı so­nuç­lar el­de edi­l­miş ola­cak­tır.”

 

اتصل بنا